Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola nr 4 w Radomsku w roku szkolnym 2023/2024

1. Na podstawie Zarządzenia nr 17/2023 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 26 stycznia 2023 roku Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 4 w Radomsku informuje, że przeprowadza się rekrutację kandydatów do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 według następującego harmonogramu:

1) w terminie od 30.01.2023 r. do 06.02.2023 r. rodzice lub prawni opiekunowie dzieci przyjętych do naszego przedszkola w poprzednich latach składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Radomsku.

2) w terminie od 13.02.2023 r. do 10.03.2023 r. rodzice (prawni opiekunowie) składają prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole. Rodzice określają kolejność wybranych publicznych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych.

3) Do Publicznego Przedszkola nr 4 w Radomsku przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Miasta Radomsko.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata

b) niepełnosprawność kandydata

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wymienionych w pkt( a-g), a wymienione we wniosku o przyjęcie dziecka.

4) Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria:

LpKryteriumWartość kryterium w punktach
1.

Dziecko rodziców/opiekunów prawnych, którzy pracują / studiują w systemie dziennym:

- w przypadku jednego pracującego/studiującego rodzica/opiekuna prawnego

- w przypadku dwojga pracujących/studiujących rodziców/opiekunów prawnych

5/10
2.Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie w roku, na który przeprowadzona jest rekrutacja, uczęszczać do danego przedszkola5
3.Dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki5
4.Zadeklarowanie przez rodziców dziecka korzystania przez niego z oferty przedszkola – za każdą rozpoczętą godzinę ponad podstawę programową1
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania25

5) w terminie 13.03.2023 r. - 17.03.2023 r. postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Radomsku, która:

  • ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i 22.03.2023 r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • ustala i w dniu 29.03.2023 r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2. Procedury odwoławcze:

1) w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata lub prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia o odmowie przyjęcia kandydata do Publicznego Przedszkola nr 4 w Radomsku

2) uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub prawnego opiekuna z wnioskiem.

3) rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Radomsku odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4) Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 4 w Radomsku rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Radomsku służy skarga do sądu administracyjnego.

3. Termin postępowania uzupełniającego – 08.05.2023 r. – 17.05.2023 r.

4. W dniach 12.06.2023 r. - 23.06.2023 r.  w godzinach 8.00 - 15.00. będą podpisywane umowy pobytu dziecka w przedszkolu, na rok szkolny 2023/2024. Umowę podpisują oboje rodzice.

5. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzice dziecka przekazują dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za ważne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Oświadczenie o odległości

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o kontynuacji uczęszczania rodzeństwa

Harmonogram rekrutacji