KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

Rekrutacja dzieci do Publicznego Przedszkola nr 4 „Pod Zielonym Ludkiem” w Radomsku w roku szkolnym 2020/2021

1. Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 4 w Radomsku informuje, że przeprowadza się rekrutację kandydatów do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 według następującego harmonogramu:

1) w terminie od 03.02.2020 r. do 07.02.2020 r. rodzice lub prawni opiekunowie dzieci przyjętych do naszego przedszkola w poprzednich latach składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu nr 4 „Pod Zielonym Ludkiem”  w Radomsku

2) w terminie od 17.02.2020 r. do 13.03.2020 r. rodzice (prawni opiekunowie) składają prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole. Rodzice, prawni opiekunowie określają kolejność wybranych publicznych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych

3) do Publicznego Przedszkola nr 4 „Pod Zielonym Ludkiem” w Radomsku przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Radomsko

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata

b) niepełnosprawność kandydata

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wymienionych w ppkt a)-g), a wymienione we wniosku o przyjęcie dziecka.

4) Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria:

L.p.KryteriumWartość kryterium w punktach

1.

Dziecko rodziców/opiekunów prawnych, którzy pracują / studiują w systemie dziennym:

- w przypadku jednego pracującego/studiującego rodzica/opiekuna prawnego

- w przypadku dwojga pracujących/studiujących rodziców/opiekunów prawnych

 

5

10

2.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie w roku, na który przeprowadzona jest rekrutacja, uczęszczać do danego przedszkola

5

3.

Dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki

5

4.

Zadeklarowanie przez rodziców dziecka korzystania przez niego z oferty przedszkola – za każdą rozpoczętą godzinę ponad podstawę programową

1

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

 

25

5) w terminie od 16.03.2020 r. do 20.03.2020 r. postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, która:

  • ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i 25.03.2020 r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  • ustala i w dniu 02.04.2020 r.  podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

6) w terminie od 11.05.2020 r. do 20.05.2020 r. w przypadku wolnych miejsc komisja rekrutacyjna przeprowadza postępowanie uzupełniające.

2. Procedury odwoławcze:

1) w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata lub prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia o odmowie przyjęcia kandydata do przedszkola

2) uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub prawnego opiekuna z wnioskiem.

3) rodzic kandydata lub prawny opiekun może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4) Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

1. W określonym terminie przedszkole będzie zawierać umowy pomiędzy rodzicami dziecka a przedszkolem  w zakresie udzielanych świadczeń.

2. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu, odpowiedniej opieki odżywiania oraz metod opiekuńczo – wychowawczych rodzice dziecka przekazują dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za ważne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Druki dokumentów do pobrania:

Uwaga!

W zależności od używanej przeglądarki internetowej dokumenty otwierają się w nowym oknie lub pobierają do folderu "pobrane".

wniosek przyjęcia dziecka do przedszkola

oświadczenie o zatrudnieniu/studiach

oświadczenie o kontynuacji uczęszczania rodzeństwa

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

oświadczenie o wielodzietności

oświadczenie o odległości zamieszkania